Professor

Dr. Y. Praveen
Dr.Y Pallavi
Dr.Shilpa Chourasia(Hatewar)
Dr.Pushpa R.Dhote(Rewatkar)

Associate Professor

Dr. Rashmi Ronghe
Dr.K Sanil
Dr.Neha .Gotmare

Assistant Professor

Dr. Abhijeet Deshmukh
Dr.Rashmi R.Mahulkar
Dr.Priyanka Deshmukh
Dr. Kartik Shah
Dr.Harshadeep G.Kothare
Dr.Pooja M. Akhtar
Dr.Shyam Chaudhari
Dr. Bhagyashri Hajare
Dr. Megha Umesh Rathi
Dr. Madhura Kale

Assistant Lecturer

Dr.Ruchi Chandra